Bùi Quang Huy
Hội người Việt Nam Leipzig
Maximilianallee 16
04129 Leipzig

Telephone: 0341 911 1838
Fax: 0341 219 6795

Email: huythu@web.de